حنانه مرادیان

حنانه مرادیان

سمنان - سمنان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

 سطحمB1 و پارتنر برای مکالمه روزانه