زهرا افخمی

زهرا افخمی

خراسان شمالی
بجنورد
سن : 33
خانم
انگلیسی
متوسط

هدفم نمره هفت آزمون ایلتس هست.در حال حاضر سطح متوسط هستم.هر روز صبح یه ساعت فرصت مکالمه هدفمند و منظم دارم