سعید همتی

سعید همتی

قزوین - قزوین

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در حال یاد گیری ربان هستم .عصرها و شبها وقت دارم.