داود شعبانی

داود شعبانی

تهران - شهریار

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تازه شروع کردم به خوندن زبان و هدفم مهاجرته و خیلیم مصمم