مرتضی حسنی

مرتضی حسنی

فارس
شیراز
سن : 38
آقا
انگلیسی
متوسط

هدفم آموزش زبان از ابتدا تا سطح پیشرفته برای مهجرت کاری است