روح اله

روح اله

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

خوب صحبت کنم و گوش بدم و عصر ها وقتم آزاده