مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

---
---
سن : 38
آقا
انگلیسی
متوسط

من دوست دارم به راحتی مکالمه داشته باشم و همراهی کنم تا پارتنر بنده پیشرفت داشته باشد.