سپهر

سپهر

تهران
تهران
سن : 25
آقا
آلمانی
متوسط

سطح +b1 آلمانی هستم دانشجوی مترجمی آلمانی