مجید قاسمی

مجید قاسمی

فارس
شیراز
سن : 37
آقا
انگلیسی
متوسط

برای آزمون ایلتس
intermediate