احمد برخان

احمد برخان

هرمزگان - خمیر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای کسب کار و مهاجرت