معصومه داودی

معصومه داودی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

50 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام برای مهاجرت و امتحان pte 

نمره ۴۰

و آموزش زبان روز مرگی و ارتباط معمولی با دیگران