مجید زمردی

مجید زمردی

تهران
تهران
سن : 43
آقا
عربی
متوسط

تمرین مکالمه