مریم قدیری

مریم قدیری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

16 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به خوبی بتوان صحبت کنم و زبان پایه های تحصیلی یازدهم و دوازدهم را به خوبی پاس کنم و در حد معرفی خود می توانم صحبت کنم .