مرتضی مهرورز

مرتضی مهرورز

مازندران
قایم شهر
سن : 29
آقا
آلمانی
متوسط

قصد مهاجرت کاری دارم و دنبال تقویت مهارت اشپقشن هستم