جواد کریمی

جواد کریمی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبان pre-intermidate

تمرین speaking  به صورت منظم و بر اساس یک کتاب به صورت توافقی