مهرداد

مهرداد

---
---
سن : 29
آقا
انگلیسی
متوسط

امدم که یاد بگیرم
یک شعاری هم دارم
نداری، نخواستی