سولماز حیدری

سولماز حیدری

آذربایجان غربی
ارومیه
سن : 29
خانم
انگلیسی
متوسط

یادگیری زبان