رضاازری

رضاازری

آذربایجان غربی - چایپاره

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مبتدی هستم