محمد رضا مهرزاد

محمد رضا مهرزاد

کرمانشاه
کرمانشاه
سن : 53
آقا
انگلیسی
متوسط

من قصد زبان آموزی ندارم