حسین

حسین

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم یادگیری همه  مهارت هاست ولی اولویتم مکالمه