ورنا شهنوازی

ورنا شهنوازی

سیستان وبلوچستان
چابهار
سن : 28
آقا
انگلیسی
متوسط

ارشد ریاضی دارم ولی زبان در حد مبتدی هستم