غفار

غفار

اصفهان - شاهین شهرومیمه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

دانشجوی دکتری و در حال اخذ مدرک زبان B1