پرستو رمضانی

پرستو رمضانی

اصفهان
اصفهان
سن : 21
خانم
انگلیسی
متوسط

دوست دارم کسی که سطح زبانش در اندازه ی خودم هست باهم روزانه انگلیسی حرف بزنیم.