کژوان گلولانی

کژوان گلولانی

آذربایجان غربی
ارومیه
سن : 21
خانم
آلمانی
متوسط

سطحم a1.1 هستش ، یکی میخوام با هم قوی المانی بخونیم هدفم مهاجرت