پوریا بلندگرایی

پوریا بلندگرایی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

درحال اموزش هستم شب ها تایمم ازاده وروزهای تعطیلس