محمدرضا

محمدرضا

اصفهان
اصفهان
سن : 24
آقا
انگلیسی
متوسط

اسپیکینگ ضعیف و هدف تقویت اسپیکینگ
امادگی برای ازمون آیلتس