ژاله نامي

ژاله نامي

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

پارتنر زبان