ابراهیم صفدریان

ابراهیم صفدریان

اصفهان
اصفهان
سن : 21
آقا
انگلیسی
متوسط

سطحم متوسطه و بعد از مدت زیادی دارم روی اسپیکینگم کار میکنم. هدفم اسپیکینگه فعلا