امین

امین

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بهبود مکالمه تا بتونم روانتر صحبت کنم. هر روز ۷ به بعد وقت دارم.