نازنین

نازنین

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط رو به پایین ،هدف تقویت مکالمه و گسترش دایره لغات ،ساعت ۷تا ۸ شب