یعقوب

یعقوب

کرمانشاه
کرمانشاه
سن : 34
آقا
انگلیسی
متوسط

هدف مهاجرت سطحم بین 6/5 تا 6 یک پارتنر برای اسپیکینگ میخام