امیر مهدوی

امیر مهدوی

فارس
شیراز
سن : 24
آقا
انگلیسی
متوسط

جهت تمرین مکالمه و گرامرها و امادگی برای ازمون ایلتس