لیلی

لیلی

تهران
تهران
سن : 32
خانم
انگلیسی
متوسط

با سلام
هفته ای 5 ساعت تا 7 ساعت برای زبان وقت میگذارم. سطح متوسط هستم. a2-b1