م 75

م 75

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

عربی

دانشجوی کارشناسی ادبیات عرب

مسلط به قواعد مکالمه عربی فصیح