داریوش

داریوش

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تقویت زبان انگلیسی