محمد احمدی مقدم

محمد احمدی مقدم

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی