عباس جعفری

عباس جعفری

اصفهان
کاشان
سن : 45
آقا
انگلیسی
متوسط

عباس جعفری هستم میخواهم زبا انگلیس کارکنم