آرش دالوند

آرش دالوند

ایلام - دره شهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

19 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم متوسط روبه پایینه ولی هدفم یه شروع عالی و پیوسته اس !