متین متین کیا

متین متین کیا

خوزستان - دزفول

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

یادگیری زبان هم برای کار هم برای خودم اولین هدف : لیسینینگ 

دومین :اسپیگینگ

سومین :ریدینگ

چهارمین :رایتینگ