سلیم دهقانی

سلیم دهقانی

سیستان وبلوچستان - ایرانشهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بهبود زبان و توانایی ارتباط و تدریس زبان