علی

علی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در حال آموزش زبان به صورت غیر اکادمیک هستم جهت امور روزمره و مذاکرات کاری