هادی حسینی

هادی حسینی

گلستان
گرگان
سن : 23
آقا
انگلیسی
متوسط

من میخام 6 ماه دیگه ایلتس بدم و تقریبا سطح متوسطه ام. نیاز به کسی دارم که بتونیم با هم هفته دو بار  در مورد یک موضوعی صحبت بکنیم، هر بار هم حدود 30 دقیقه تا یک ساعت.