عباس ایران نژاد

عباس ایران نژاد

گلستان - گرگان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

52 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تمرین و بهبود سطح مکالمه