علی

علی

تهران
تهران
سن : 27
آقا
انگلیسی
متوسط

سطح زبان مقدماتی. نیازمند شخصی هستم که با هم شروع کنیم و خوب و منظم پیش بریم.