راضیه تاجی

راضیه تاجی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم مهاجرت هست و برای روان تر شدن مکالمه ام، در جستجوی پارتنر هستم