وحید

وحید

مازندران
بابل
سن : 30
آقا
انگلیسی
متوسط

دنبال پارتنر زبان هستم مبتدی هستم و مبتدی هم باشه پارتنر، خانوم باشه