علی

علی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبان مقدماتی. نیازمند شخصی هستم که با هم شروع کنیم و خوب و منظم پیش بریم.