فرهاد فلسفی

فرهاد فلسفی

تهران
تهران
سن : 31
آقا
آلمانی
متوسط

سطح ب ۱ ،هستم .حدود دو ماهه ب۲ رو شروع کردم و به دنبال پارتنر جدی و مصمم هستم .
هدفم قبولی در  آزمون ب۲ میباشد.