شهرام

شهرام

تهران
تهران
سن : 36
آقا
انگلیسی
متوسط

سطح من متوسطه و برای تقویت اسپکینگ پارتنر میشم