فرهاد فلسفی

فرهاد فلسفی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سطح ب ۱ ،هستم .حدود دو ماهه ب۲ رو شروع کردم و به دنبال پارتنر جدی و مصمم هستم .

هدفم قبولی در  آزمون ب۲ میباشد.