سعید

سعید

اصفهان
اصفهان
سن : 33
آقا
آلمانی
متوسط

در حال یادگیری زبان آلمانی واسه مهاجرت